AKTUALNOŚĆ

3 marca 2017 | GPS

Przewozy towarów pod kontrolą GPS?

Przewozy towarów pod kontrolą GPS?

Nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zwana pakietem drogowym 10 lutego trafiła do Prezydenta i Marszałka Senatu. Nakłada ona szczególne obowiązki na podmioty uczestniczące w transporcie określonych towarów. Które substancje zaliczają się do tej grupy? Jakie warunki muszą być spełnione? Czy przewidziano konsekwencje za niedopełnienie wymogów i w końcu czy wzięto pod uwagę skutki ekonomiczne tudzież społeczne nowych uregulowań? W pierwszej wersji przewidywała śledzenie ładunków za pomocą satelitarnego sygnału GPS.

Towary pod specjalnym nadzorem

System monitorowania drogowego dotyczy przewozu tzw. materiałów wrażliwych. Należą do nich przede wszystkim te objęte akcyzą, które najczęściej bywają przedmiotem nieprawidłowości lub nadużyć w rozliczeniach podatku VAT i akcyzowego. Obowiązkowi rejestracji podlegać mają m.in. paliwa silnikowe oraz ich pochodne, w tym biodiesel, dodatki do paliw, oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy częściowo bądź całkowicie skażony, a także susz tytoniowy.

Jakie procedury?

Każdy z podmiotów zaangażowanych w transport substancji wskazanych ustawą zobligowany zostaje do spełnienia określonych warunków. Wysyłający przed przystąpieniem do przewozu zgłasza ładunek do rejestru w celu uzyskania numeru referencyjnego (ważnego 10 dni od nadania), który z kolei przekazuje odbierającemu i przewoźnikowi. W przypadku przywozu do kraju – odpowiada za to nabywca.
Przewoźnik natomiast rejestruje w systemie swoje dane (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres), NIP, numer rejestracyjny pojazdu, faktyczną datę rozpoczęcia i planowaną zakończenia przewozu, ewentualnie numer zezwolenia lub licencji, dane adresowe destynacji i numer listu przewozowego. Następnie przekazuje kierującemu SMS-em, e-mailem albo w formie papierowej unikatowy identyfikator uzyskany w chwili rejestracji. Ma on służyć identyfikacji frachtu. Kierowca ma obowiązek odmówić przewozu, jeśli takiego numeru referencyjnego nie otrzyma. Odbierający także dokonuje rejestracji swoich danych w systemie.

Działania prewencyjno-dyscyplinujące

Nie tylko Służba Celno-Skarbowa czy funkcjonariusze celni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli. Policja i Straż Graniczna, a nawet inspektorzy Transportu Drogowego oraz przedstawiciele innych służb w ramach pełnienia swoich obowiązków także mają prawo dokonać weryfikacji zgodności warunków przewozu z ustawą.
Za wszelkie uchybienia, jak np. brak numeru referencyjnego, niezgodność dokumentów ze stanem faktycznym, uprawnione organa mogą nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 do 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniej jednak niż 20 000 zł.

Szczelniejszy system czy droższy transport?

Uszczelnienie systemu podatkowego zapowiadała już w listopadzie 2015 roku w swoim exposé premier Beata Szydło. Przewiduje się, że ustawa zwiększy skuteczność inkasowania należności skarbowych, jak też ograniczy wyłudzenia podatku VAT. Do 2026 roku spodziewany jest wpływ ok. 6,5 mld zł podatków (za portalem: premier.gov.pl). Skumulowany efekt zaproponowanych ustawą rozwiązań natomiast może przynieść do budżetu państwa nawet 108.467,5 mln zł (za: GazetaPrawna.pl).
Przedsiębiorcy, a w szczególności firmy przewozowe wyrażają jednak własne obawy. Dotyczą one tak trudności logistycznych (skomplikowane formalności), jak i finansowych, nie wspominając już o zwiększeniu kosztów transportu. Czy system monitorowania drogowego przewozu towarów może w istocie zapobiec nieuczciwości, podnieść ściągalność należnych fiskusowi danin, a tym samym zwielokrotnić wpływy do budżetu państwa?

Systemy telematyczne, czyli sprawne zarządzanie transportem

Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizację kosztów eksploatacji pojazdów oraz efektywniejsze zarządzanie flotą są spersonalizowane rozwiązania w oparciu o system satelitarny GPS. Mogą przynieść firmom wymierne korzyści dzięki wykorzystaniu danych geolokalizacyjnych i telematycznych. Takim narzędziem logistycznym jest np. Hertz GPS Online. Po zalogowaniu się na komputerze stacjonarnym lub dowolnym urządzeniu mobilnym dyrektorzy transportu, fleet managerowie, jak też prywatni przewoźnicy mają dostęp do informacji na temat pojazdów, ładunków czy kierowców w każdym czasie i z każdego miejsca.
Więcej na temat rozwiązań lokalizacji satelitarnej GPS na: www.hertzsystems.com/gps/

Sprawdź również Monitoring gps pojazdów

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


    Live Chat Software