SPRZĘT KLASY TEMPEST

Urządzenia przewidziane do przetwarzania informacji niejawnych, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed wystąpieniem lub ograniczające zjawisko elektromagnetycznego przenikania informacji, oraz uniemożliwiające infiltrację elektromagnetyczną.

 • Emisja ujawniająca – niepożądana emisja elektromagnetyczna urządzeń przetwarzających informacje niejawne, której sygnał skorelowany jest z przetwarzaną informacją i może być wykorzystany do jej odtworzenia.
  Zjawisko emisji/propagacji pola elektromagnetycznego zachodzi na dwa sposoby:

   • Wysyłanie energii elektromagnetycznej w formie fal elektrycznych – emisja promieniowana (zasięg emisji promieniowanej uzależniony jest od całokształtu zjawisk związanych ze swobodnym rozchodzeniem się fal w środowisku użytkowania systemu teleinformatycznego).

   

  • Wysyłanie energii elektromagnetycznej wzdłuż przewodów elektrycznych – emisja przewodzona (ze względu na łatwość zachodzenia zjawiska jego przebiegu i środowiska, w jakim zachodzi zasięg emisji przewodzonej jest znacznie większy od emisji promieniowej i z łatwością może przekroczyć obszar stref ochronnych)

Urządzenia o kontrolowanej emisji elektromagnetycznej (SDIP-27):

 • Klasa „A” (level A) – najwyższa ochrona (zgodne z b. normą AM2. SG 720B)
 • Klasa „B”(level B) – zgodne z b. normą AMSG 788A
 • Klasa „C” (level C) – zgodne z b. normą AMSG 784
 • Urządzenia powszechnego użytku z oznaczeniem CE1

Klasa urządzenia świadczy o stopniu jego zabezpieczenia przed emisją uwalniającą. Przy doborze odpowiedniego zestawu uwzględniamy klauzulę informacji niejawnych przetwarzanych w systemie oraz jego lokalizację.

Określeniu lokalizacji systemu służy sprzętowa strefa ochrony elektromagnetycznej2, którą określa się na podstawie pomiarów odległości pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest system teleinformatyczny, w którym przetwarzane są informacje niejawne, do granicy strefy kontrolowanej (tj. strefy, w której niezauważone mogą przebywać osoby postronne), oraz na podstawie pomiarów tłumienności przestrzeni między pomieszczeniem, w którym zlokalizowany jest system teleinformatyczny, w którym przetwarzane są informacje niejawne, a granicy strefy kontrolowanej.

 

[1] Urządzenia w tej klasie mogą być stosowane w przypadku informacji o klauzuli zastrzeżone oraz w przypadku, gdy granica strefy kontrolowanej jest oddalona więcej niż 8 metrów od pomieszczenia, w którym przetwarzane będą informacje niejawne o klauzuli POUFNE. W przeciwnym wypadku należy stosować sprzęt klasy B lub wyższej.

[2] SKW stosuje nomenklaturę Techniczny Poziom Zabezpieczenia Miejsca – wskaźnik określający poziom tłumienia przez otoczenie (np. ściany) danego systemu teleinformatycznego sygnałów, które są wytwarzane przez urządzenia przetwarzające informacje niejawne. PZM wyznacza się na podstawie specjalistycznych pomiarów realizowanych przez Laboratorium Bezpieczeństwa Teleinformatycznego SKW. Każde pomieszczenie może zostać sklasyfikowane jako PZM-0, PZM-1, PZM-2, PZM-3, co determinuje wymagania w zakresie technicznego poziomu zabezpieczenia urządzeń przetwarzających informacje niejawne w danym pomieszczeniu.

 

Informacje niejawne o klauzuli Ściśle Tajne/Tajne (ew. poufne – przypis nr 1)

PoziomSDIP -27AMSGStrefa ABWNATO TEMPEST
zoning Standard
Poziom 1
(level A)
A
(maksymalna ochrona)
AMSG720BSSOE 0ZONE 0
Poziom 2
(level B)
B
(poziom pośredni)
AMSG 788ASSOE 1ZONE 1
Poziom 3
(level C)
C
(ochrona podstawowa)
AMSG 784ASSOE 2ZONE 2

Urządzenia o obniżonej emisji elektromagetycznej (sprzęt klasy Tempest) są wykorzystywane we wszystkich jednostkach organizacyjnych przetwarzających informacje niejawne w systemach i sieciach teleinformatycznych, głównie w zakresie klauzul tajne i ściśle tajne (w ograniczonych przypadkach także poufne), a także informacji niejawnych międzynarodowych, a w szczególności w:

 • jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości (prokuratury, sądy, areszty śledcze i zakłady karne)
 • służbach podległych MSWiA (Policja, CBŚP, Straż Graniczna, Straż Pożarna, BOR, itp.)
 • służbach specjalnych (ABW, AW, CBA,SWW, SKW, itp.)
 • jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Finansów (Wywiad Skar-bowy, UKS, Izby Celne, itp.)
 • jednostkach administracji rządowej (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, itp.)
 • przedsiębiorstwach posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego stopnia I
 • jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez MON
 • organach kontroli państwowej (np. NIK)

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, udzielą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybraną osobą lub przez poniższy formularz.

 

Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
email: hertz@hertzsystems.com
tel.: +48 68 328 70 00
Dział Badań i Rozwoju
Park Technologii Kosmicznych

ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 1
66-002 Zielona Góra