Regulamin promocji „Święta z Hertz Systems”

Regulamin promocji

„ Święta z Hertz Systems ”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w promocji pod nazwą „Święta z Hertz Systems”.
 2. Regulamin definiuje zasady przyznawania upustów w związku z udziałem w promocji.
 3. Program adresowany jest do klientów firmy Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o., obowiązuje od dnia  1 grudnia 2018 do dnia 31 stycznia 2019 i w tym czasie klienci mają możliwość skorzystać z warunków promocji.
 4. Adres do korespondencji z w sprawach związanych z regulaminem promocji  „Święta z Hertz Systems” jest następujący: Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. Al. Zjednoczenia 118a 65-120 Zielona Góra, e-mail: BOK@hertzsystems.com, telefon: 68/328 70 45.
 1. Warunki promocji ,,Święta z Hertz Systems”

 

 1. Udział w promocji mogą wziąć aktualni Klienci firmy Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o., którzy od dnia 1 grudnia 2018 do dnia 31 stycznia 2019 dokonają zgłoszenia osób lub firm, w wyniku czego zostanie zawarta nowa umowa na usługę monitorowania.
 2. W przypadku realizacji, polegającej na zawarciu przez firmę Hertz Systems nowej umowy, dla Klienta dokonującego zgłoszenia przysługuje upust tj. zwolnienie z opłat abonamentowych. Upust przysługuje na następujących zasadach:
  a) Upust na okres jednego miesiąca dla 2 objętych usługą obiektów.
  b) Upust na okres 2 miesięcy dla 1 objętego usługą obiektu.
 3. Klient, który spełni warunki promocji „Święta z Hertz Systems”  otrzyma od Organizatora stosowy aneks do umowy zwalniający z opłat.
 4. Klient, który rozpocznie korzystanie z usług Hertz Systems w wyniku zgłoszenia, dokonanego przez aktywnego klienta Hertz Systems, otrzyma upust tj. zwolnienie z opłat abonamentowych. Upust przysługuje na następujących zasadach.
  a) Upust na okres jednego (pierwszego) miesiąca dla 2 objętych usługą obiektów.
  b) Upust na okres 2 (pierwszych) miesięcy dla 1 objętego usługą obiektu.
 5. Klient rozpoczynający korzystanie z usług Hertz Systems w wyniku zgłoszenia, dokonanego przez aktywnego klienta Hertz Systems, otrzyma od Organizatora stosowny załącznik do umowy, zwalniający z opłat.
 6. Uczestnik promocji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną, w celach związanych z niniejszą promocją.
 7. Udział w promocji jest dobrowolny.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w promocji.
 9. Prawidłowe zgłoszenie zawiera dane nowego klienta wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail.
 10. Zgłoszenie Klient przekazuje Organizatorowi: firmie Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o., bezpośrednio na adres firmy lub za pośrednictwem e-mail: BOK@hertzsystems.com.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, nieczytelne lub nieprawidłowe zgłoszenie, które uniemożliwia kontakt oraz zawarcie umowy z nowym klientem lub sytuacje, w których polecony klient nie zdecyduje się na podpisanie umowy.

  3. Postanowienia końcowe

  1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w promocji jest Organizator.
  2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby Organizatora.

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.



Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

Biuro Handlowe w Warszawie:
ul. Arkuszowa 135
01-943 Warszawa


Zobacz dane kontaktowe

Plik (doc, docx, pdf, dot, dotx, odt, jpg, png)
Live Chat Software