Klauzula informacyjna – marketing

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o.o., al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Góra.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, z którym można się kontaktować pod adresem iod@hertzsystems.com lub telefonicznie 68 411 40 46.

Podstawą dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do otrzymywania informacji handlowych oraz dalszej współpracy z HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o.o.

3. Cele i podstawa przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania kontaktu handlowego na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu realizacji celu lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

4. Kategorie przetwarzanych danych
Uprzejmie informujemy, że przetwarzać będziemy następujące kategorie danych:
a) podstawowe dane firmy
b) dane kontaktowe

5. Podmioty, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podwykonawcom.

6. Obszar oraz czas przetwarzania Danych
· Podkreślamy, że nie przekazujemy Pani/Pańskich danych do państw trzecich.
· Pani/Pańskie dane przechowujemy do czasu zrealizowania celu bądź zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania lub prawa do cofnięcia zgody.

7. Przysługujące Pani/Panu prawa
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
· prawo do usunięcia danych,
· ograniczenia przetwarzania danych,
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”,
· prawo do przenoszenia danych,
· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – infolinia: 606-950-000)
· prawo do wniesienia sprzeciwu,
· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Realizacja praw
W celu wykonania Pani/Pana praw uprzejmie proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: iod@hertzsystems.com Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić i odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

9. Skąd mamy Pani/Pana dane
Pani/Pana dane uzyskaliśmy od podmiotu zewnętrznego. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres iod@hertzsystems.com

Kontakt

Dodatkowymi informacjami na temat rozwiązań i systemów, które oferujemy, służą nasi konsultanci. Prosimy o kontakt z bezpośrednio wybraną osobą lub przez poniższy formularz.


Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra
Dział Badań i Rozwoju
ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra


Live Chat Software